15 10 2008

LİSE 4.SINIF SAYFA 40 ETKİNLİK ÇALIŞMALAR

      KONUYA BAŞLARKENSORU-1-Sanayileşme hareketleri ülkemizde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?Ülkemizde sanayileşme faaliyetleri ile birlikte bölgeler arası farklılıklar ortaya çıkmaya başlamış bu farklılık bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Bunun la beraber nüfusun belirli merkezlerde toplanması yine yatırımların ve gelişmişliğin sanayileşmiş bölgelere kaymasına sebep olmuştur. Beraberinde olumlu etkilerin yanında çevre kirliliği yoğun göç, gecekondulaşma  gibi olumsuz etkiler doğurmuştur.SORU-2-Kentleşme ve kentlileşme kavramlarından ne anlıyorsunuz.Kentleşme: Şehir sayısının ve nüfusunun artması buna karşın kır nüfusunun azalması. Kentlileşme: Kırdan kente gelen nüfusun yaşam biçiminin şehir yaşantısına dönüşmesi. Kentleşen bölgede yaşayan insanların sosyal ve ekonomik  yaşantılarında meydana gelen değişimlerdir. Giyim tarzından yaşam koşullarına kadar, eğitim sağlık, sosyal anlamda gelişmişliğe ayak uydurmasıdır. SORU-3-Yoğun göç hareketlerinin nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?Geçmişten günümüze göçün sebepleri  bir bölgede uygun yaşam koşullarının bulunması, iş imkanları, sanayileşme,ulaşım olanakları,tarım,su kaynakları ,yer altı zenginliklerinin fazla olması,turizm gibi sebeplere dayandırılabilir.ETKİNLİK Şehirleşme tarihsel gelişim açısından çağlara göre değişik özelliler sergilemiştir. Ön bilgilerinizden yararlanarak tablodaki boşlukları doldurunuz.DÖNEMŞehirleşmenin gelişimiŞehirleşmede etkili olan faktörlerOrta ÇağOrta çağda özellikle dini yönden şehirleşme ön plan çıkıyor.Yine bu dönemde verimli tarım arazileri üzerinde yer alan ve ulaşım bakımından elverişli alanlarda şehirleşme ön plan çıkıyor.Liman &ou... Devamı

15 10 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI(SAYFA 39)

Kitabınızdaki tabloda Kocaeli ve Las Vegas  şehirlerinde ekonomik faaliyetler ve bunların etkileri gösterilmiştir. Sizde Madencilik, Ticaret, Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin baskın olduğu şehirler bulunuz.  Madencilik:  Zonguldak, örnek verilip bölgedeki Taşkömürü öncesi  ve sonrası yapı karşılaştırılabilir. Değişimi yazmak çok zor olmasa gerek. Ticaret: Kayseri, İzmir, örnek verilebilir. Özellikle bu şehirlerde ticareti destekleyici özelliklerin olması İzmir için liman, hinterlandının gelişmiş olması, ulaşım imkânları İzmir’i önemli bir ticaret şehri haline getirmiştir. Kayseri için konum özelliği, ulaşım imkanları sanayi faaliyetleri sonucu alınan göç ve sonrasında nüfus artışı ticaret potansiyelini yükseltmiş iç Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri haline getirmiştir.    Tarım ve hayvancılık: Aksaray,Karaman  örnek verilebilir.Konum özellikleri olarak daha elverişli şehirlerin varlığı bölgelerin çekici yönlerini devre dışı bırakmış sanayileşme ticaret faaliyetleri başka şehirlere kaymış tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri ön plan çıkmıştır. Kaynak: cografyalise.blogcu.com... Devamı

15 10 2008

LİSE 4. SINIF SAYFA 37 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızda verilen Ruhr bölgesinin yıllar içinde nüfus değişimi gösterilmiştir. Bu grafikten faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. SORU-1-Ruhr bölgesinde nüfusta nasıl bir değişme görülmektedir? Bölgede 1820 den itibaren 1925 yılına kadar ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra özellikle 2. dünya savaşı yıllarında nüfusta azalma kendini göstermektedir. Savaş sonrasında tekrar 1961 yılına artış devam etmiş bu tarihten sonra artık bölge mevcut iş imkânlarını karşılayacak nüfusa doyduğu için yavaş yavaş nüfusta azalma başlamıştır. SORU-2-Nüfusun an fazla arttığı dönem hangi yıllar arasındadır ve nedenlerini söyleyiniz? Nüfusun en fazla arttığı dönem Avrupa’da sanayileşme hareketlerini başladığı 1871 1905 yılları arasında gerçekleşmiştir. Sebebi sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde kömürün kullanılması kömür üretiminde büyük bir artışa yol açmış.1900 yıllardan itibaren bölgede maden kömürü kullanılan  büyük fırınların yapılması bölgedeki sanayileşmeyi tetiklemiş yoğun işgücü ihtiyacını arttırmış bundan dolayı da nüfus aşırı derecede artmıştır. SORU-3-Sizce nüfustaki bu değişim bölgenin ekonomik faaliyetlerinde nasıl etkili olmuştur?Bölgede sanayileşme ile birlikte bölgedeki nüfus artışı sonucu tarım ve hayvancılık faaliyetleri geri planda kalmış sanayi ve madencilik faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Nüfus artışı beraberinde şehirleşme ve hizmet sektöründe gelişmelere yol açmıştır şeklinde yorumlanabilir. kaynak:liscecografya.blogcu.com... Devamı

15 10 2008

LİSE 4 SINIF SAYFA 36 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

 LİSE 4 SINIF SAYFA 36 ETKİNLİK ÇALIŞMASI              Km’ Düşen Kişi SayısıÜlkeler ve Bölgeler             Yıllar180018701900Ruhr Böl.68 202538Almanya4676104İngiltere54114161Fransa516570Belçika106164219ABD6710Aşağıdaki bilgileri ön bilgilerinizden ,kitabınızdaki metinden ve tablodan yararlanarak cevaplayınız…SORU-1-19.yüzyılda Ruhr Bölgesi’nde yoğun bir göç dalgası yaşanmasının nedenleri nelerdir.Bölgede yer alan zengin kömür yatakları  sanayi devrimiyle beraber kömürün öneminin artması ağır sanayinin hammaddesi durumuna gelmesi bölgenin gelişmesine ve işgücüne duyulan ihtiyacın artmasına sebeb olmuş buda bölgeye göçü tetiklemiştir.SORU-2-Ruhr bölgesine yapılan göçlerin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?Bu soruyu eski bilgilerinizden göç alan yerde meydana gelen olumlu ve olumsuz özelliklerden faydalanarak yapabilirsiniz.Bir zamanlar fabrika bacaları,vinç kuleleri ve yüksek fırınları ile dikkat çekersen mevcut gelişmelerle geleceği parlak sanayi dallarının bulunduğu bir merkez haline gelmiştir.Bu gelişmeye ilaveten göç dalgası kentleşme şehirleşmenin artması mevcut imkanların düzelmesi yaşam standartlarının yükselmesi ve bunların olumlu yansımaları kültürel değişimi tetiklemiş eğitim sağlık altyapı hizmetlerine yönelik yatırımların artmasına yol açmıştır .Eğitim seviyesi yükselmiş ekonomik çeşitlilik artmıştır.Olumsuz etkiler için Bölgede yoğun göç dalgasını kaldırabilecek hızlı kalkınma paketinin uygulanamaması sonucu  işsizlik artmış alt yapı sağlık eğitim sistemlerinde aksamalar görülmüş mevcut şehirleşme sanayi tes... Devamı

05 10 2008

LİSE-4 ETKİNLİK(sayfa-29)

YAZI: Sümerler, yazıyı ilk kullanan uygarlıktır. Yazı, Asurlular başta olmak üzere pek çok kavim tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra bilim, hukuk ve ticarette de kullanılmış, ardından ilk eğitim kurumları açılmıştır. Haftanın günleri de bu dönemde belirlenmiştir. Zaman içinde kahramanlık hikâyeleri, dinî törenlerin uygulanma esasları vb. yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Tüm bunlar; kültürün gelişmesine ve aktarımına büyük katkılar sağlamıştır.   TAKVİM:   Dünya'nın güneş etrafında dönüşüne göre miladi takvim düzenlenmiştir. Bu takvimi ilk kez Mısırlılar kullanmıştır. Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Eski topluluklar, takvimde ay senesini kullanıyorlardı. Ay yılı ile Güneş yılı arasında 11 günlük fark vardır.  Ay yılında her yıl başlangıcı 11 gün öne gelir.   DEMİR: Demiri ilk işleyen milletlerden biri de Orta Asya'daki Türklerdir. Demir ilk önce silah yapımında, daha sonra da araç gereç yapımında kullanılmıştır. Eski Türkler göç ettikçe oradaki halklara demiri ve onu işlemeyi öğretmişlerdir. Zamanla demir, savaşlarda üstünlük elde etmenin temel unsurlarından biri hâline gelmiştir. Hititler de demirden silah yapımında kendilerine özgü teknikler geliştirmişler ve çok daha sağlam silâhlar yapmaya başlamışlardır. Bu yolla iki yüzyıl boyunca süper güç olmayı başarmışlardır. Demir, dayanıklı olduğundan tarımda kullanılan araçların yapımında kullanılmış, sağlam sabanlarla ekilen topraklardan daha bol ürün alınması sağlanmıştır.   KAĞIT:   Aslında M.Ö. 4000 yıllarında Mısır'da bulunan Cyperius (papirüs) denilen bitkinin sapı uygun boyutlarda kesilip bir tahta üzerine dizilip, sulu vaziyette tokmaklanarak bir çeşit kağıt üretilmekteydi. Yapılışı ve özelliği bakımından bugünkü kağıttan farklı olmakla beraber, kağıt ismi bu papirüs kağıdından kalmıştır. Papirüsle beraber, çeşitli hayvan derilerinden yapılan parşömen kağıdı da tarih boyunca kullanılmıştır.  ... Devamı

04 10 2008

LİSE 3. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA 28)

SORU-1-Ekolojik denge nedir?Cevap-1-     Doğada canlıların kendi aralarındaki ve fiziksel çevreleriyle ilişkilerinin sağlıklı gelişmesine imkan tanımasıdır. SORU-2-Ekolojik döngü nedir?Cevap-2-Canlılar tarafından doğada kullanılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayına denir.SORU-3-Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir.?Cevap-3-Atmosfer,litosfer,biyosfer,hidrosfer arasında gerçekleşir.SORU-4-Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir.?Cevap-4-Orman yangınları,insanın doğa üzerinde yapmış olduğu denge bozucu yapılaşma ,sanayi,tarım ,şehirleşme,hava,toprak,suyun kirletilmesi,meraların aşırı otlatılması,Erezyon  şeklinde arttırılabilir.SORU-5-Biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir.Cevap-5-İklim,Toprak,Yerşekilleri, İklim değişiklikleri, kıtaların kaymasıSORU-6-Habidat içerisindeki bir türün çok gelişmesi hangi sorunları oluşturur.Cevap-6-Doğada türler arasında bir denge vardır.Bu halkanın bozulması artması yada azalması doğadaki işleyişi olumsuz etkiler besin zincirini bozar buda türlerin sayılarında azalma ,yok olma yada bulunduğu bölgeyi terk etme gibi sonuçlar doğurabilir.Yada bölgedeki tür çeşitliliğini azaltır.Rekabet artar,kıtlık oluşabilir,yaşam şartları zorlaşır.SORU-7-Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?Cevap-7-O alan içerisinde yaşayan canlı türlerinin azalmasına hatta yok olmasına sebeb olur.Biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar.SORU-8-Sıcak  çöllerde bitki ve hayvan  yaşamını sınırlandıran  faktörler nelerdir.Cevap-8-Kuraklık,yüksek sıcaklık,nem azlığı,Yağış azlığı etkiler.SORU-9-Bir akarsuyun hidroelektirk potansiyelini etkileyen fakt&oum... Devamı

04 10 2008

LİSE 4. SINIF COĞRAFYA SAYFA–30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SOR

 SORU-1-Aşağıdaki tabloda Mezopotamya uygarlığına ait bazı özellikler verilmiştir. Diğer uygarlıklara ait özellikleri ön bilgilerinizden faydalanarak kutucuklara yazınız? UÖMısırİndusAkdenizÇinMayaİklimMısır yazlar uzun, sıcak ve kuru (Nil deltası ve İskenderiye nemli), kışlar da kısa ve yumuşak geçer. Sulama ihtiyacı Nil ırmağından karşılanmışİndus Nehri'nin ve kollarının suladığı Pencap ve Sind ovaları önemli tarım alanlarıdır.Karasal ikilim, muson iklimi görülürYazlar sıcak kurak kışlar ılık ve yağışlı. Ürün yetişmesine elverişli özellikle kış ılıklığı seven ürünler.Dört mevsimi ülkenin çeşitli bölgelerinde görebilirsiniz. Güney bölgesinde yarı-tropikal iklim görülür. Yağmur yıl boyunca zaman, zaman yağar. Yazlar uzun, nemli ve sıcak olur. Kışlar ise kısa ve ülkenin kuzey ve orta bölgelerine oranla daha ılımandır. Güney ve doğu kıyılar ürün yetişmesine elverişli.İklim Tropikalden çöl iklimine kadar değişiklik gösterir. Ürün yetişmesine elverişli.Jeolojik ve jeomorfolojikTaşkın ovalar ve zengin topraklar var.Taşkın ovalar ve zengin topraklar var.Korunaklı liman ve yarımadalar mevcut. Tarım arazileri kısıtlı ve kıyılara sıkışmış.Taşkın ovaların varlığı ve akarsu boylarınca zengin ovalar var.İç kısımlar dağlık kıyı kesimlere sıkışmış tarım arazileri mevcut.Su kaynaklarıNil nehriİndus ve ganj nehri.Asi.K.menderes.B.menderes.Bakırçay(İyon-Yunan-Fenike)Sarı ırmak-gök ırmak akarsularıRio Grande ABD/Meksika kısa boylu akarsular.Flora ve faunaMısır'ın kurak ve sıcak iklimi, bitki örtüsünün zenginleşmesine mani olmuştur. Kıyı bölgeleri de, Nil kıyıları ve havzasıyla çöllerde bulunan vaha ve kuyular çevresinde bitki örtüsü yemyeşil ve verimlidir. İndus çevresi zengin bitki örtüsü ve hay... Devamı

04 10 2008

LİSE-4 İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ

  Medeniyetlerin doğuşu (Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Maya, Astek uygarlıkları)   Mezopotamya Uygarlığı Mezopotamya (Aram Nehrin), bugün Irak, doğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu'yu (Türkiye) kapsayan coğrafi bölgeyi tarif eden bir isimdir. Mezopotamya Eski Yunanca'da "iki nehir arasındaki yer" demektir; μέσος ("arasında") ve πόταμος ("nehir"). Kastedilen iki nehir Fırat ile Dicle'dir, zira bölge bu iki nehrin arasında kalır. Verimli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yoğun göçe sahne olmuş Mezopotamya, birçok farklı kültür ve halkın karıştığı bir bölge olmuştur ve bu nedenle de medeni gelişime sahne olmuştur. MÖ.IV. binyılın sonunda bir yazı dili icat etmiştir. Bilinen ilk okuryazar topluluklara ev sahipliği yapmış bölgede birçok medeniyet gelişmiştir ve bu sebeplerden Medeniyet(ler) Beşiği olarak da anılmıştır.   Mısır Uygarlığı   Uygar toplum biçimlerinin İ.Ö. 2500 dolaylarından önceki dönemde yayılması son derece özel coğrafya koşullarını gerektirdi. Uygar zanaat ve bilgi düzeylerine ulaşmak için gerekli olan uzmanlar ordusu, yalnızca sulama yapılabilen ırmak vadilerinde, o tarihlerde bilinen tekniklerle beslenebilirdi. Sümer'e oldukça yakın çevrelerde bulunan birkaç küçük ırmak, bu özel koşulları yerine getirdi.1930'lara kadar Mısır'ın yeryüzünün en eski uygarlığı olduğuna inanıldı. Fakat günümüzün Mısırbilimcileri, eskiliği ilk olarak 1920'lerde ortaya çıkarılan Sümer'in Mısır uygarlığından önce doğduğu konusunda görüş birliği içindeler. Yukarı Mısır'la Aşağı Mısır'ın Kral Menes yönetiminde birleştirilmesi, Mısır tarihinin geleneksel başlangıç noktası olarak alınır. Bu birleşmenin gerçekleştiği İ.Ö. 2850 dolaylarında, Sümer kentleri birkaç yüz yıllık gelişme dönemlerini geride bırakmıştı bile.Mısır'ın siyasal birliğinin gerçekleşmesi, Sümer araç takımının içindeki öğelerden Mısır yerel gelenekleriyle ya da coğrafya koşullarıyla uyuşmayanların bir yana bırakılarak, Mısır'a uygun görülenlerin hızla ... Devamı

04 10 2008

LİSE 4. SINIF SAYFA 24 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

  İLK KÜLTÜR MERKEZLERİGiriş çalışmaları:Medeniyetler MEDENİYET:Toplum kültürü medeniyeti oluşturuyor. Medeniyet sözcüğü "Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü" şeklinde tanımlanıyor. Günlük dildeyse medeni insan çağına uygun yaşayan insan anlamında kullanılıyor. ESKİ MEDENİYETLER:MISIR,ÇİN,YUNAN,ROMA,AZTEKLER MAYA medeniyetleri örnek verilebilir.Yada tarih bilgilerinizden aklınıza gelenleri yazabilirsiniz. MEDENİYETE GEÇİŞ:İklim şartları, farklı toplumlar,bulundukları bölgenin ekonomik özellikleri,bölgenin coğrafi şartları etkili olmuştur. ETKİNLİK:1-İlk medeniyetler daha çok orta enlemlerde kurulmuştur. 2-İklim şartlarının elverişli olması, su kaynaklarının varlığı bölgede tarım yapılabilecek noktalar, deniz ticaretine açık bölgeler olması sayılabilir. 3-             1                       2                       3                        41- Akdeniz uygarlığı,2- Mezopotamya uygarlığı,3- Maya Aztek uygarlığı,4- Hint uygarlığı kaynakcografyalise.blogcu.com... Devamı

25 09 2008

LİSE 4. SINIFLAR SAYFA 28 BULMACA VE ETKİNLİK ÇALIŞMASI

1-Yazı2-Dicle3-Mezopotamya4-Annano (sursop meyvesi)5-Kireçtaşı6-Saban7-İnka8-Aztek9-Ateş10-FıratETKİNLİK ÇALIŞMASI: MISIRkaynak:http://www.onlinearabic.net/images/misir5.jpg           Coğrafi Konum:Afrika’nın kuzeydoğu ucunda Afrika kıtası ile Asya kıtasının kesişim noktasında yer alır.Oluşumunda etkili olan akarsular:Nil nehri Etkileri :Ülkenin can damarıdır.Nüfus ve ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak görüldüğü noktaları oluşturur.Ülkenin en önemli su kaynağıdır. MEZOPOTAMYA:kaynak:http://sosyalbilgiler.tripod.com/tarih1/mezomap.JPG Oluşumunda etkili olan akarsular: Fırat ve DicleEtkileri:Bölgenin en önemli tarım havzasını sulayan iki ırmaktır.Bölgede ekonomik faaliyetlerin ve nüfusun yoğunlaştığı noktaları oluşturur.Medeniyet adına yaptıkları katkılar:Yazının kullanılması.İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkması önemli mimari eserler,Tarıma uygun olmayan alanların düzenlenmesi,  HİNT MEDENİYETİ:Coğrafi Konum:Asya Kıtasının güney ucu.Hint okyanusunun kuzeyinde Ganj ve indus Nehirlerinin bulunduğu alan.Medeniyet adına yaptıkları:Fazla güçlü değiller.Kendi içlerinde kast sistemi mevcut.Çeşitli dini oluşumlar var Budizm ,Brahmanizm gibi. ... Devamı

25 09 2008

LİSE 2-ÖLÇME DEĞERLENDİRME(24-25)

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI LİSE 2. SINIF SAYFA (24-25) VOLKANLARIN  DEPREM ve SICAKSU KAYNAKLARI DAĞILIŞ HARİTASI      Dünya Deprem Haritası   Dünya Volkan haritası      Sıcak Su Haritası Aşağıdaki sorularda yukarıdaki haritalardan faydalanabilirsiniz. AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.   SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır. Cevap-1 Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir. Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları, Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır. Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır. SORU-2-Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar nerelerdir.Nedenini açıklayınız. Cevap-2-Deprem riskinin az olduğu alanlar levha karşılaşma alanlarından uzakta kalan oluşumunu tamamlamış eski kara kütlelerinin olduğu noktalardır. uralar artık tam olarak oturmuş noktalardır tektonik hareketlere çok fazla uygunluk göstermez.Kitabınızdaki haritalardan yararlanarak bu alanları yazabilirsiniz.Örnek:Amerika kıtasının doğusu,Afrika’nın batısı Asya kıtasının kuzey kesimleri örnek verilebilir.   SORU-3-Endonezya  depreminde etkili olan levhalar hangileridir. Ce... Devamı

25 09 2008

LİSE-2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1.      Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.   2.      Tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.   3.      Mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.   4.      Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.   5.      Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.   Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.   1.      Kalkerli arazide peri bacaları oluşur (Y) 2.      Kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (D) 3.      Kömürün metamorfizmaya uğraması sonucu elmas oluşur. (D) 4.      Kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan yer şekilleri meydana getirir.(D)TEST SORULARI1-C2-D3-C4-A... Devamı

04 01 2007

LİSE-4 KONU VE ETKİNLİKLERİ

DOĞAL SİSTEMLER (DOĞANIN EKSTREMLERİ-İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ-YARINDAN SONRA  ETKİNLİK(sayfa 9) ETKİNLİK(sayfa 15) ETKİNLİK(sayfa16) ETKİNLİK(sayfa18)  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(sayfa20) BEŞERİ SİSTEMLER (UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI) İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ (KONU) ETKİNLİK(SAYFA24) ETKİNLİK( sayfa 26) LİSE 4. SINIFLAR SAYFA 28 BULMACA VE ETKİNLİK ÇALIŞMASI  ETKİNLİK(sayfa-29)  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(SAYFA-30) ETKİNLİK(SAYFA 36) ETKİNLİK(SAYFA-37) ETKİNLİK(SAYFA-39) ETKİNLİK(SAYFA-40) ETKİNLİK-SAYFA-41 ETKİNLİK-SAYFA-42-43-44 ETKİNLİK(SAYFA-45) ETKİNLİK(SAYFA-49) ETKİNLİK(SAYFA-50) ETKİNLİK(SAYFA-53) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(SAYFA-54-55) TÜRKİYE Türkiye'de Coğrafi Bölgelerin Tespiti(Konu) Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri (Konu) ETKİNLİK(SAYFA-61) ETKİNLİK(SAYFA-62) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(64-65) TÜRKİTE'DE ULAŞIM Türkiye'de Ulaşım (konu) HAZIRLIK SORULARI(68) ETKİNLİK (SAYFA-70) ETKİNLİK (SAYFA- 71) ETKİNLİK (SAYFA-72) ETKİNLİK (SAYFA-76) ETKİNLİK (SAYFA-77) ETKİNLİK (SAYFA-78) ETKİNLİK (SAYFA-80) ETKİNLİK (SAYFA-82) ETKİNLİK (SAYFA-83) HAZIRLIK (84) ETKİNLİK (SAYFA-86) ETKİNLİK (SAYFA-90-92) ETKİNLİK (SAYFA-94) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA-95) ETKİNLİK SAYFA-99) ETKİNLİK (SAFFA-103) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA-106-107) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA-118-119) DÜNYA TURİZMİNDE İLK ON ÜLKE ETKİNLİK (124-127) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (128-129) ETKİNLİK (132) ETKİNLİK (133) PROJE ÇALIŞMASI (136) ETKİNLİK (139) ETKİNLİK (140) ETKİNLİK (140-1) ETKİNLİK (142) ETKİNLİK (146) ETKİNLİK (148) ETKİNLİK (149) ETKİNLİK (151) ETKİNLİK (156) ETKİNLİK (157) ETKİNLİK (161) ETKİNLİK(162-163-164) PERFORMANS(165) ETKİNLİ... Devamı

21 09 2008

LİSE 4 SAYFA 26 ESKİ MEDENİYETLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI

 AZTEK UYGARLIĞI:15. yüzyıl ile 16. yüzyıl başlarında, bugünkü Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde büyük bir imparatorluk kurmuş halk. Nabuva dili konuşan Azteklerin adı, atalarının bir olasılıkla Kuzey Meksika’da bulunan anayurdu için kullanılan Aztan’dan (Beyaz Ülke) gelir. Azteklerin kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Ama bazı gelenekleri, 12. yüzyılda Orta Amerika’ya gelene değin, daha kuzeydeki Meksika Platosunda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bir kabile oldukları izlenimini verir.Azteklerin güneye göçünün, Toltek uygarlığının çöküşünü izleyen ve belki de bu çöküşü hızlandıran genel bir göç hareketinin parçası olduğu sanılır. Büyük bir devlet ve sonunda bir imparatorluk kurabilmelerinin temelinde, kullanılabilir tüm toprakların entansif biçimde ekildiği, gelişkin bir sulama ve bataklık kurutma sistemine dayalı olağanüstü tarım düzenleri yatar. Bu yöntemlerle sağlanan yüksek verimlilik, zengin ve kalabalık bir ülkenin doğmasını sağlamıştır.  Haritanın büyük hali için tıklayınız:Aztek devleti, askerlerin egemenliğindeki bir despotluktu. Kastlara ve sınıflara bölünmüş ama dikey akışkanlığını da koruyan Aztek toplumunda yükselmenin en güvenli yolu savaşta kahramanlık göstermekti. Devlet işlerini rahipler ve bürokratlar yürütürdü. Toplumun alt katmanlarında, serfler, sözleşmeli hizmetkarlar ve köleler yer alırdı.Aztek dini, birçok Orta Amerika kültüründen değişik unsurları özümsemiş, çeşitli inanç sistemlerinden karşıt öğeleri bir araya getirmişti MAYA UYGARLIĞI:Maya uygarlığı Amerika kıtasındaki Kolomb-öncesi uygarlıklardan biridir. Bir Orta Amerika  uygarlığı o... Devamı

21 09 2008

LİSE-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SAYFA 20)

    Soru-1-Sera etkisi nedir? Açıklayınız. Atmosfere salınan gazların etkisiyle sıcaklığın yeryüzüne hapsedilmesine SERA ETKİSİ DENİR. Dünyamızı ısıtmak için gelen ışınların yüzeye çarptıktan sonra tekrar uzaya yansımasını engelleyen ve bu engelleme sonucu sıcaklıkların artmasına sera etkisi deriz. Sere etkisi oluşturan gazlar su buharı olmak üzere karbondioksit, metan, diazotmonoksit, ozon ve aerosollerdir.   Soru-2-Sumatra ‘nın  Tuba Dağı’nda 73 bin yıl önce meydana gelen volkanizmanın sonuçları nelerdir. ·         3-5°C'lik bir küresel soğuma ile Dünya buzul çağına dönmüştü. ·         Geniş bir alandaki insan nesli hemen hemen tükenmiştir. ·         Geniş bir alanda bitki ve hayvan varlığı yok olmuştur   SORU-3-Fosil yakıt kullanımındaki artış doğal sistemleri nasıl etkilemektedir. ·         Atmosferin gaz yapısı değişir. ·         Sera etkisi oluşarak küresel ısınma meydana gelir. ·         Fosil yakıt atıkları suları ve toprağı kirletir Bütün bu oluşumlara bağlı olarak Dünyanın doğal yapısı ve canlı hayatı değişime uğrar.   SORU-4-Küresel ısınmaya yol açan karbon gazlarının atmosferdeki artışını azaltmak için neler yapmalıyız. Fosil yakıt kullanımı terk edilmeli veya azaltılmalı Karbon gazı salan kaynaklara filtre takılmalı(Bacalara ve egzozlara) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı (su gücü, rüzgar, güneş ) Ormanlar korunmalı ve genişletilmeli   SORU-5-Alp dağları uzantısı kuzey güney yönlü olsaydı bu durum Avrupa ulaşımını nasıl etkilerdi. Akdeniz kıyılarının Avrupa’nın iç kesimleri ile ulaşımı kolaylaşırdı.  Avrupa’da kuzey-Güney istikametinde ulaşım kolaylaşırken, Doğu-Batı istikametinde ulaşım zorlaşırdı.. SORU-6-Önceki dönemlerde uzun süred... Devamı