29 10 2008

12.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 61)

Haritaları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. SORU-1-Ülkemizin coğrafi bölgelere ayrılmasında ve bölge sınırlarının belirlenmesinde nelere dikkat edilmiştir?  Ülkemiz bölgelere ayrılmasında ve sınırlarının belirlenmesinde  Doğal ,beşeri,ekonomik özelliklerine bakılmıştır.  Konum, Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Nüfus, Yerleşme ve Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm etkili olmuştur.   SORU-2-Bölgelere isim verilirken bölgelerin hangi özellikleri dikkate alınmıştır?Bölgelerin kıyısında bulunduğu denize ya da  Anadolu’daki coğrafi konumuna göre belirlenmiştir. SORU-3-Aşağıda verilen Türkiye Fiziki Haritası ile Coğrafi Bölgeler Haritası'nı karşılaştırdığınızda hangi özellikler dikkatinizi çekmektedir?  Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında kıyıya paralel uzanan dağ sıraları ön plana çıkar. Marmara bölgesinde ise yükselti özelliklerine bakılırsa yeşil renk ile son derece sade yükseltisi az bir bölge olarak karşımıza çıkar. Ege bölgesinde ise kıyıya dik uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları grabenler yer almaktadır. Kıyı özellikleri doğal liman ve koy körfezlerin fazlalığı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ova ve platolar geniş yer kaplamakta ve bu bölgelerimiz harita da sarı renk ile ayırt edilebilmektedir. İç Anadolu bölgesinin dağlar arasında kalan bir çanak özelliği göstermesi.  Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla hakim renk kahverengi olarak haritada seçilir bir özellik taşır. Fiziki haritalardaki yer şekilleri ve renklendirme özellikleri ile bölgeler haritasındaki böl&uu... Devamı

29 10 2008

12.SINIF ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA 54-55)

 SORU-1-1950 den sonra Dünya nüfusunun hızla artmasının sebepleri nelerdir. Savaş sonrası hayat şartlarının iyileşmesi doğum oranlarını artırmıştır.Sağlık alanındaki gelişmeler sonucu çocuk ölüm oranları düşmüştür böylece nüfus artışı yükselmiştir.  SORU-2-2015 yılından sonra nüfus artış hızı aynı şekilde devam ederse ne tür sorunlarla karşılaşılabilir? Doğal kaynakların tüketimindeki artışa bağlı olarak doğal denge daha da bozulur.Enerji ihtiyacının artmasına bağlı ülkeler arası ilişkilerde sıkıntılar artar.         İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanmasında sorunlar, açlıktan ölenlerin sayısında artışlar.Yaşanabilir alanlarda daralma, yerleşme sorunları, su toprak ve hava kirliliğinde artışlar. SORU-3-1950-2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunları önlemek için 2010 -2050 yılları arasında ne gibi önlemler alınabilir.? Şehirleşme faaliyetleri daha planlı programlı gerçekleştirilmeli bu faaliyetler esnasında doğal alan ,su kaynakları, yeşil alanlar korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalı. Sanayileşme için çevre kirliliğini önleyici daha katı yaptırımlar uygulanmalı, fabrikalar şehirden uzak alanlara taşınmalı.  SORU-4-1950 li yıllarda başlayarak günümüze kadar devam eden göç olgusunun yarattığı sorunları olumlu hale getirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Kırsal kesimlerde göçün itici nedenleri ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı.Şehir yerleşmelerinde gecekondulaşmayı engelleyici tedbirler alınmalı. Şehir kullanım alanları daha planlı ve programlı kullanılmalı, yeşil alanların korunmasında daha fazla önem verilmeli, sanayi tesisleri belirli bölgelere aktarılmalı şehir dışlarına taşınmalı ve atıkları için ciddi önlemler alınmalı. &... Devamı

29 10 2008

12.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 53)

Aşağıdaki tabloları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak sorulan cevaplayınız. SORU-1-Verilen yıllar aralığında millî gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız. Artış oranlarına bakıldığı zaman yıllık toplam milli gelir Asya Kıtasında en fazla artış göstermiştir. Özellikle Ortadoğu ve Güney Doğu Asya bu artış oranında ön planda rol oynar. Asya kıtasındaki sanayi ve teknolojik tesislerin getirileri, tarım, ticaret ve diğer sektörlerdeki kazançlarını arttırması yine enerji kaynakları olarak Önemli bir petrol bölgesine sahip olması bu gelişimde etkilidir.          En az arttığı kıta Afrika kıtasıdır. Bu Afrika kıtasındaki ülkelerin gelişmişlikten ziyade hala iç karışıklıklarla uğraşması yeterli yatırımları yapamamaları öz kaynaklarına sahip çıkamamaları ile bağlantılıdır. Bu durumun nedeni Afrika kıtasındaki ülkelerin bilimsel ve teknolojik   SORU-2-Verilen yıllar aralığında kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız. Kişi başına düşen milli gelir artışı incelendiğinde fazla artış Kuzey Amerika kıtasındadır. Bu durumun nedeni Kuzey Amerika kıtasındaki ülkelerin bilim ve teknolojide ileri gitmesi, Küresel piyasada daha çok para eden sektörlerin bu bölgelerde ağırlık kazanması kazançlarının büyük kısmını teknolojik ürünlerden sağlaması etkili olmuştur. Nüfus miktarı bakımından avantajlı özellikleri vardır. En az artış Afrika kıtasındadır. Nüfus miktarı kişi başına düşen milli geliri etkiler Afrika yeteri kadar ekonomik faaliyetleri olmamakla beraber nüfus artış hızı fazla olan bir kıtadır bu iki etken birleşmesi kişi başına düşen milli geliri bu kıtada en alt seviyelere çeker.   ... Devamı

29 10 2008

12. SINIF 50 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA-50)

  Aşağıdaki tabloda bazı şehirlerin 1975–2000 yılları nüfusları ile 2015 yılındaki Tahmini nüfus miktarları verilmiştir. Bu tabloyu inceleyerek;  SORU–1-Tablodaki şehirlerin gelecekteki tahmini nüfus miktarlarını, artış Oranlarını da dikkate alarak yazınız.  ŞEHİRLERTAHMİNİ2015-2030NÜFUS MİKTARI(milyon)ARTIŞ ORANI(%)(en az)TOKYO23.13-0,78MEKSİKO CİTY17.35-0,56NEW YORK19.860,73KALKÜTA19.851,30KARAŞİ22.732,69ŞANGHAY14.080,24BUENOS AİRES13.430,12 SORU–2-Tabloda nüfusları artan, azalan ve değişmeyen şehirleri söyleyiniz.Tablodaki ülkelerin nüfusları artmaya devam ediyor ancak artış oranlarında azalma vardır. Bu azalma Tokyo ve New York fazla en az değişen Şanghay artış en fazla Karaşi olarak belirtilebilir...  SORU–3-Tabloda nüfusu en fazla ve en az artan ülkeleri belirleyerek bunun Nedenlerini tartışınız.  ülkelerNÜFUS MİKTARI(1000)202020252030ÇİN142852814665281503528MOĞOLİSTAN310733203544BREZİLYA215000222000229000NORVEÇ477848284878          Norveç ve Çin Nüfusu en az artan ülkelerdir. Norveç in gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke Olması eğitim seviyesinin yüksek olması yaşam tarzı ve bu nedenle doğum Oranlarının az olması; Çin’de uygulanan katı nüfus politikaları ve Çin’deki hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci bu durumun nedenidir. Brezilya ve Moğolistan nüfusu en fazla artan ülkelerdir. Bu ülkelerin Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler olması nedeniyle doğum oranlarının yüksek olmasıdır.   ... Devamı

29 10 2008

12.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 49)

 Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun yıllara kıtalara göre dağılımı Verilmiştir. Aşağıdaki soruları tabloya ve ön bilgilerinize göre yorumlayınız  SORU–1–1950–1990 yılları arasında hangi kıtalarda nüfus daha fazladır. Asya ve Avrupa kıtalarında fazladır SORU–2–2015–2050 yılları arasında en fazla nüfus artışı hangi kıtalarda olacaktır. Nedenlerini söyleyiniz. Asya ve Afrika kıtalarında olacaktır. Bu kıtalardaki yüksek  doğum oranı vardır. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi de bebek ölümlerini azaltacak böylece artış fazla olacak. SORU–3-Tabloda 1950–2050 yılları arasında nüfus artış hızının azaldığı kıtalar Hangisidir. Nedenlerini tartışınız. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında azalma görülecektir. Bu ülkeler gelişmişlikle Bağlantılı olarak doğum oranları düşüktür. Nüfusuna dinamizm kazandıramamıştır. Yaşam standartlarının yüksek olması eğitim seviyesinin iyi olması kadının iş hayatında rolünün fazla olması doğum oranlarını azaltıcı rol oynar   ... Devamı

16 10 2008

LİSE-3 ETKİNLİK (SAYFA-36)

NÜFUS POLİTİKALARI Nüfus ArtIş HIzInIn Düşmesinİn Olumlu SonuçlarI Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselirİşsizlik azalır Kişi başına düşen gelir artarEğitim ve sağlık hizmetleri gelişirÜlke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılırKöyden kente göç azalırTasarruflar artarDoğal kaynakların tüketiminin azalmasıSosyal sorunların azalması Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumsuz Sonuçları Nüfus kendini yenileyemez ve zamanla toplum yok olurCinsiyet dengesizliği oluşurÇalışabilecek nüfus oranı azalırÜlkenin savunma gücü azalır Nüfus Artış Hızının Yükselmesinin Olumlu Sonuçları Nüfus dinamizm kazanır ve kendini yenilerİşgücü ihtiyacı kolay karşılanır Ülkenin savunma gücü artarMal ve hizmetlere talep artarÜlkenin vergi gelirleri artarÇalışabilecek nüfus oranı artar Nüfus Artış Hızının Yükselmesinin Olumsuz SonuçlarıKişi başına düşen milli gelir azalırTasarruflar azalırBeslenme, barınma, Eğitim ve sağlık ihtiyaçlarında aksama olurİşsizlik artarKöyden kente göç artarAşırı kullanma sonucu doğal kaynaklar yok olurÜlkenin kalkınma hızı düşerÇalışan nüfusun yükü ağırlaşır MEHMET BEKİL... Devamı

15 10 2008

LİSE 3. SINIFLAR SAYFA 34-35- ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

 Aşağıdaki tabloda Japonya’nın yıllara göre yaş gurupları dağılımı verilmiştir.Buradan hareketle Japonya’nın ileride ne gibi sorunlar yaşayabileceğini nedenleriyle birlikte söyleyiniz... YıllarYaş gruplarıYıllık Ortalama artış oranı(%)Toplam nüfus (milyon)0-14 (Milyon)15-64 (Milyon)65+196028,461,55,31,194198525,982,312,40,61120,7200318,085,423,50,04127,2 Tablo incelendiğinde Japonya’nın  nüfus artış oranının azaldığı görülmektedir.Doğum oranlarının azalmasıyla paralel olarak genç nüfus oranında düşme yaşlı bağımlı nüfus oranında artma gözlenmektedir.İleriki dönemlerde yapılan yatırımları desteklemek amaçlı genç ve dinamik nüfusun azalması Japonya için sıkıntı oluşturacak yine bağımlı yaşlı nüfusun artması da Japon ekonomisini olumsuz etkileyecektir.Nüfus artışının giderek düşmesi ileriki dönemde Japon nüfusunun azalmasına sebeb olacak nüfus kendini yenileyemeyecek ve dinamizmini kaybedecektir.kaynak: lisecografya.blogcu... Devamı

15 10 2008

LİSE 3. SINIFLAR SAYFA 32 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

Kitabınızda bazı ülkelerin 2006 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu piramitlerden ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.SORU–1-Piramitler arasındaki farklılıklar nelerdir.Piramitlerde ülke nüfusları, doğum oranları, ölüm oranları cinsiyet yapısı, nüfusun yaş yapıları farklılık göstermektedir.SORU–2-Piramitlerden hangisi nüfusu hızla azalan bir ülkeyi göstermektedir.Piramitlerle özellikle Japonya nüfusu hızla azalan özellik gösteriyor. Gelişmiş bir ülke olmasından kaynaklı olarak doğum oranların düşmesi uygulanmış nüfus politikaları da bunda etkili olmuştur. İlk olarak nüfusu desteklemiş artış oranı %2 ye çıkmış 1948 de azaltıcı politika uygulamış ve artış oranını %1 e düşürmüş.1990 lara gelince artış oranı iyice azalmış arttırmaya yönelik politika uygulasa da başarılı olamamıştır.SORU–3-Ülkelerden hangisinin nüfusu hızla artmaktadır.Endonezya ‘da hızlı nüfus artışı görülmektedir taban genişlemektedir. Doğum oranları yüksektir. Gelişmekte olan bir ülkedir. Eğitim seviyesi yeteri düzeyde değildir, aile planlaması çalışmaları yetersizdir. Ayrıca ülkede sağlık hizmetlerinin gelişme göstermesi çocuk ölümlerini de azaltarak artışa katkıda bulunur.SORU–4-Endonezya nüfus planlaması yoluyla ülkesinde sanayileşme ve kentleşmenin önünde giden artışı azaltarak işsizlik sorununu çözmeyi, bağımlı nüfus oranını azaltmayı, eğitim sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlamaktadır.Japonya ise arttırıcı politikalar uygulayarak yaşlanan nüfusunu doğum oranlarını arttırarak dinamizm kazandırmayı amaçlıyor. Mevcut gelişimine yönelik yapacağı yatırımlara için gerekli genç dinamik nüfus sağlamak istiyor…Kaynak: lisecografya.b... Devamı

15 10 2008

LİSE 3. SINIFLAR SAYFA 31 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

SORU–1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Sebenlerini tartışınız.     Ülkelerin gelişmişlik yapılarına göre ülkeler ya nüfuslarını azaltmaya çalışır yâda arttırır. Gelişmiş ülkeler genel olarak nüfus artışını arttırmaya çalışır çünkü mevcut yapı içerisinde nüfus artışı oldukça düşüktür doğum oranları iyice  düşmüştür. Buda ülkede üreten aktif nüfus oranını azaltmış bağımlı yaşlı nüfus oranını arttırmıştır. Nüfus dinamizmini kaybetmiş yapılan gelişme hamlelerini destekleyecek yapıda değildir. Bu ülkeler artışı destekler…     Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ise durum farklıdır bu ülkelerdeki mevcut şartların tam olarak gelişmemesinden  dolayı eğitim hizmetleri yetersizidir. Kadının iş hayatındaki rolü sınırlıdır ve doğurganlığı fazladır. Doğumlar fazladır buda artışı destekler bu ülkelerde mevcut ekonomik yapıları içerisinde kendisine yetecek nüfusu oluşturmak için aile planlaması şeklinde tedbirler alarak nüfusu azaltmaya çalışmaktadır. Aksi takdirde mevcut nüfus sayısı sanayileşme ve şehirleşmenin önünde gittiği için işsizcilik vb sorunladır beraberinde getirir.SORU–2-Dünya nüfusunun her 20 yılda 2 kat arttığını varsayalım. Bu durumun ileride oluşturacağı sorunlar nelerdir.Böyle bir olay dünya için tam bir felaket olur. Mevcut kaynaklar yaşam alanları yetersiz kalır. Dünyanın doğal yapısı çok daha fazla bozulur. Şu anki aşırı nüfusun bize yaşattığı yan etkiler çok daha ağır şekilde etkilerin gösterir.SORU–3-Dünyada Nüfus artışı doğal seyrine bırakılsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı.Böyle ... Devamı

15 10 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI(SAYFA 27)

a)Baraj için uygun değil doğal park ,doğal güzellik çağlayan özelliği gösteriyor.        http://www.salgit.com/resimler/selale_4.jpg b)Baraj için uygun değildir çünkü düz arazi olduğu için suyun birikebileciği çanak yok ve verimli tarım arazisi yok olacagı için.http://www.cografyatutkudur.com/akarsular/delta.jpgC)Baraj için uygun değil çünkü; Baraj için uygun  iyi bir su toplama haznesine sahip ama su yok             http://www.turkiye-resimleri.com/data/media/57/vadi.JPG Baraj için uygun çünkü; bol su var, akarsuyun önünü kapatacak set için daralmış vadi, suyun birikebilecedği çanak oluşabilecek arazi var.   http://images.google.com.tr/Kaynak: www.cografyalise.blogcu.com teşekkür ederiz... Devamı

15 10 2008

LİSE 3 SINIFLAR SAYFA 24 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

SORU -1-Akarsular hakkında neler söylenebilir.1. RESİM: Bir numaralı akarsu denge profiline ulaşmış akış hızı yavaş eğimin azalmasından dolayı menderesler yapmakta.Üzerinde taşımacılık yapılabilir.Birinci akarsuda tür çeşitliliği fazla  ikinci akarsu hızlı akışkan yapısından dolayı tür çeşitliliği az.www.bilgipanosu.com/2008/03/14/amazon-nehri/ 2. RESİM: İkinci akarsu ise denge profiline ulaşmamış  akış hızının fazla olduğu bir akarsu.Üzerinde rafting yapılabilir ulaşım yapılmaz.                                              theshuva.com/gezilerSORU-2- Birinci akarsu hidroelektrik potansiyeli az baraj yapımına çok uygun bir su toplama haznesine sahip olmayan bir akarsu.İkinci akarsu ise baraj yapımına elverişli bir akarsu su toplama için uygun bir haznesi var.Vadinin yamaçları kullanılarak baraj yapılabilir.Birincide ise önüne set yapılsa dahi su etrafa taşabilecek bir yapıda.KAYNAK- lisecografya.blogcu... Devamı

15 10 2008

LİSE-4 49 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

… Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun yıllara kıtalara göre dağılımı verilmiştir. Aşağıdaki soruları tabloya ve ön bilgilerinize göre yorumlayınız… KıtalarYıllarAfrikaAsyaAvrupaG.AmerikaK.AmerikaDünyaNüfus (Milyon)19502181340572164162510199063932037904462775280201512564481812639320756020502197588789482033010129 SORU–1–1950–1990 yılları arasında hangi kıtalarda nüfus daha fazladır.Asya ve Avrupa kıtalarında fazladır…SORU–2–2015–2050 yılları arasında en fazla nüfus artışı hangi kıtalarda olacaktır. Nedenlerini söyleyiniz. Asya ve Afrika kıtalarında olacaktır. Bu kıtalarda önlenemez bir doğum artışı söz konusudur. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi de bebek ölümlerini azaltacak insan ömrünü uzatacaktır. SORU–3-Tabloda 1950–2050 yılları arasında nüfus artış hızının azaldığı kıtalar hangisidir. Nedenlerini tartışınız. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında azalma görülecektir. Bu ülkeler gelişmişlikle bağlantılı olarak doğum oranları düşüktür. Nüfusuna dinamizm kazandıramamıştır. Yaşam standartlarının yüksek olması eğitim seviyesinin iyi olması kadının iş hayatında rolünün fazla olması doğum oranlarını azaltıcı rol oynar…kaynak:cografyalise.blogcu.com ... Devamı

15 10 2008

LİSE 4 SINIF SAYFA 45 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızdaki konuda geçen haberleri, okuma parçaları ve anlatımları analiz ederek şehirleşme, göç ve sanayileşme ile ilgili çıkarımları tablodaki uygun yerlere doldurunuz. SanayileşmeGöçŞehirleşme Sanayileşme göç ve nüfusu arttırır.Sanayi faaliyetleri iş imkânlarını doğurarak köyden kente göç de belirleyici bir etken oluşturur.Nüfus artışı ve sanayileşmenin gerisinde kalan bir şehirleşme beraberinde sorunlar getirir.Ülkemizdeki sanayi faaliyetleri 50 yıl gibi kısa bir süreye sıkışmış buda gecekondulaşma ve hızlı nüfus artışı sorununu doğurmuştur.  Göçün en büyük etkisi şehirlerde gözükmektedir. Ülkemizde sanayi bölgelerine yoğun göç dalgaları modern şehirleşme yapısını olumsuz etkileyerek gecekondulaşmayı tetiklemiştir. Plansız sanayileşme mevcut verimli arazilerin sanayi tesisi ve kentleşmeye açılmasına sebep olmuştur.Önemli tarım arazilerimiz yoğun göç  faaliyetleri  bu şekilde devam ettiği sürece 50 yıl içerisinde konut alanlarına dönüşecektir.  Her çağın şehirleşme özelliği farklılıklar gösterir.  kaynak:cografyalise.blogcu.com... Devamı

15 10 2008

LİSE 4 SINIF SAYFA 42-43-44 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

Kitabınızdaki metni analiz ederek aşağıdaki soruları cevaplayınız? SORU-1- Gebze’nin yoğun göç almasına neden olan unsurlar nelerdir açıklayınız. Gebze nüfusun büyük kısmı daha çok kırsal alanda yaşamakta idi. Gebze’de özellikle otoyol yapımından sonra bu yol çevresinde kurulan sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri kurulmuş mevcut kırsal kesimdeki işsizlik, tarımda makineleşme gibi sorunlarda tetikleyerek bölgeye yoğun bir göç dalgasına sebep olmuştur. SORU-2- Gebze deki hızlı kentleşmenin neden olduğu sosyoekonomik sorunlar nelerdir. Bölgedeki hızlı nüfus artışı sanayileşmenin önüne geçmesiyle birlikte bölgede işsizlik problemi artmış beraberindeki nüfus fazlalığı asayiş,eğitim,sağlık, alt yapı sorunlarını tetiklemiş,ev ihtiyacının artması ve sanayileşme verimli toprakların ve orman arazilerinin yerleşime açılmasına sebep olmuş alt yapısı olmayan gecekondu yerleşmesini arttırmıştır.  SORU-3-Gebze’nin coğrafi konumu sanayinin gelişmesini nasıl etkilemiştir. Kara deniz ve demir yollarının kesiştiği önemli bir noktada olması ,otoyol geçmesi ,İstanbul’a yakın olması bölge sanayisinin gelişmesinde en önemli etkenlerdir. LİSE 4 SINIF SAYFA 43 ETKİNLİK ÇALIŞMASI          Yukarıda Duba ‘inin 1991 ve 2006 yıllarına ait fotoğrafları yer almaktadır. SORU-1-Fotoğraflar arasında ne gibi farklılıklar görülmektedir? Dubai’nin tamamen çehresi değişmiş hızlı bir kentleşme modern bir görüntü ortaya çıkmıştır.Şehirleşme tüm modern yüzünün bizlere göstermektedir. SORU-2-Kentleşmenin bu kadar hızlı olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai, petrol gelirleriyl... Devamı

15 10 2008

LİSE 4. SINIF SAYFA 41 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

 Çeşitli ülkeler ait nüfus ve kentleşme oranlarının gösterildiği tablodan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız… ÜLKELERToplam Nüfus (Milyon)Yıllık Nüfus Artış Hızı(%)Tahmini Yıllık Artış Oranı (%)1980199820062015 Tahmini1980-19981998-20062015(en fazla)İta56,457,658,1 52,80,1-0,3 -1,1ABD227,2270,3298,4 301,081,00,7 0,1Por9,810,010,6 9,60,1-0,1 -0,5Arj28,136,139,9 40,61,41,0 0,2Mek67,695,8107,4 111,21,91,4 0,4Tr44,563,570,4 75,42,01,2 0,8Dün4.4305.8966.525 6,8771,61,1 0,6  SORU-1-Ülkelerin nüfus artış oranlarını karşılaştırınız. Genel olarak tabloda baktığımız ülkelerde nüfus artış oranları azalmaktadır. Ancak nüfus artışı devam etmektedir. Nüfus yine artmış ancak artış oranında azalmalar olmuştur. İtalya ABD ve Portekiz gelişmiş ülke özelliği gösterdiği için bu ülkelerdeki artış oranı daha düşüktür. Çünkü bu ülkeler gelişmiş ülke özelliği gösterdiğinden doğum oranları iyice azalmıştır. Yine bu ülkelerde eğitim seviyesinin yüksek olması kadının iş hayatındaki rolünün fazla olması doğum oranlarını etkilemiş ve azaltmıştır. Gelişmekte olan ülkeler Meksika, Türkiye ve Arjantin’de ise artış oranı biraz daha yüksektir. Bu ülkeler gelişmişlik yapılarını tam olarak oturtamadığı için eğitim seviyesi ve kadının iş hayatındaki yeri istenilen düzeyde olmadığı için doğum oranları daha yüksektir buda artış hızını tetikler. Artış hızının azalması çalışan üreten nüfusun azalmasına, nüfusun yaşlanmasına ve ilerde iş gücü açığına yol açacak iş gücü değerli hale gelecek bu ülkeler dışarıdan göç alacak. Artış hızının fazla olduğu ülkeler ise nüfus o... Devamı