05 03 2009

Lise-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 167)

Kitabınızdaki bilgilerden faydalanarak Almanya ve Nijerya’ya ait verileri karşılaştırarak ülkelerin gelişmişlikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz… İncelemeye geçmeden önce rakamlardan da görüldüğü gibi Almanya gelişmiş Nijerya geri kalmış ülke özelliği göstermektedir. Buradan hareketle;                                                ALMANYA Ø      Almanya’da aktif nüfusun büyük çoğunluğu sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Ø      Tarımda çalışanların payı azdır. Ø      Almanya’da doğum ve ölüm oranları ile nüfus artış hızı azdır. Ø      Almanya’da ortalama insan ömrü uzundur. Ø      Okuryazar nüfus oranı maksimum değerde (%99) olup, nüfusun büyük çoğunluğu (%87) kentlerde yaşamaktadır. Ø      Nüfusun büyük çoğunluğunu yetişkin nüfus oluşturmaktadır. Ø      Çocuk ölüm oranı düşüktür. NİJERYA Ø      Nijerya’da aktif nüfusun büyük çoğunluğu tarımda çalışmaktadır. Ø      Sanayi ve hizmet sektörlerinde payı azdır. Ø      Nijerya’da doğum ve ölüm oranları ile nüfus artış hızı yüksektir. Ø      Nijerya’da ort... Devamı

05 03 2009

Lise-4 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (163-165)

ETKİNLİK /163 1-Nijerya’nın konum özellikleri ve doğal özellikleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. Afrika kıtasının orta kesiminin batı kıyısında yer alır. Gine körfezi kıyısında Benin ile Kamerun arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Abuja dır. Gelişmemiş bir ülkedir. Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Nüfusu fazladır. 2-Nijerya’nın zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olması bu ülkenin ekonomisini nasıl etkilemiştir. Olumlu katkıları olmakla beraber bu kaynaklardan yeterince faydalanma yoluna gidememiştir. Mevcut teknolojik imkânları bu kaynakları yeteri kadar iyi değerlendirmesini engellemektedir. Kaynakları işlemeden dışarı satarak gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bu kaynakların bulunması ekonomik yatırımları bu alana kaydırmış tarımı ve geleneksel sanayi kollarını olumsuz etkilemiştir. ETKİNLİK / 165  Atlasınızdaki Afrika siyasi ve fiziki haritalarından yararlanarak aşağıdaki harita üzerinde;       Nijerya’nın komşu ülkeleri: Nijer, Çad, Kamerun, Benin     Başkentini ve başlıca kentlerini: Abuja kentleri Lagos,İbadan,Kano       Önemli akarsu ve dağlarını yazınız: Nijer ve kolu olan Benun,Kamerun dağları  Kaynak cografyalise.blogcu.com     ... Devamı

05 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 159)

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA  151/153)    Konuya başlarken:   Almanya 2. Dünya Savaşı’nda çok büyük kayıplar vermesine rağmen savaştan kısa bir süre sonra ekonomik bakımdan büyük bir gelişme göstermiştir.   Almanya’nın hızlı gelişmesinin nedenleri neler olabilir? Ø      Savaştan sonra devletin uyguladığı kalkınmaya yönelik politikaların başarılı olması. Ø      Ülkesinde ki iş gücü ihtiyacını kapatmak için yurt dışından almış olduğu işçi göçleri, Ø      Mevcut kaynaklarını çok iyi değerlendirmesi, Ø      Sıkı ve disiplinli çalışan bir nüfus yapısı, Ø      Konum özelliklerini çok iyi kullanması geçiş bölgesi olması, Ø      Önemli liman ve akarsu taşımacılığına sahip olması, Ø      Zengin yer altı kaynaklarını özellikle taşkömürü havzalarını demir çelik endüstrisine çok iyi yönlendirmeleri etkili olmuştur denilebilir.   ETKİNLİK / 153   Atlasınızdaki Avrupa siyasi ve fiziki haritalarından faydalanarak kitabınızdaki harita üzerindeki ; Almanya haritası için TIKLAYINIZ         Almanya’nın Komşuları TIKLAYINIZ       Başlıca kentlerini ve başkentini TIKLAYINIZ       Önemli akarsularını yazınız.TIKLAYINIZ   Kaynak cografyalise.blogcu.com   ... Devamı

05 03 2009

12.SINIF SAYFA 157 ETKİNLİK ÇALIŞMASI(157)

Kitabınızdaki tabloyu inceleyiniz. Ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Hindistan ve Pakistan birbirine yakın coğrafi konumda olmalarına rağmen okullaşma oranlarının farklılığının nedeni ne olabilir. Ülkelerin gelişmişlik durumları ekonomik yapıları birbirinden farklıdır. Hindistan Pakistan’a oranla çok daha gelişmiş ekonomisi daha güçlü eğitim faaliyetlerini daha fazla destekleyen bir ülkedir. Kültürel geçmişi daha köklü ve zengindir.  2-İzlanda ve Zambiya’daki ortalama yaşam sürelerini karşılaştırınız.  İzlanda gelişmiş bir ülke Zambiya geri kalmış bir ülkedir. Gelişmiş ülkelerde yaşam standartları daha yüksektir. Eğitim, sağlık hizmetleri üst seviyededir. İnsanların sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. Bulaşıcı hastalık ve benzeri hastalıklar ya da teknolojik yetersizlikten kaynaklı can kayıpları en düşük seviyedir. Bu özelliklerin hiç biri Zambiya için söylenemez. Yaşam standartları düşük, ailelerin gelir seviyesi kötü sağlık ve beslenme şartları yeterince gelişmemiştir. 3-Türkiye’nin yüksek düzeyde insani gelişme seviyesine ulaşabilmesi için neler yapılmalıdır. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi edinme ve tatminkâr bir kazanç, siyasi özgürlük, garanti edilmiş insan hakları konularında ciddi bir yapılanmaya gidilmeli. Eğitim, sağlık alanlarında kalite arttırıcı tesisleşme ve açılımlar gerekir. Ekonomik yapının güçlü olması devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayabildiği bir sosyal güvenlik sistemi, ücret eşitliği, çalışan kesime çeşitli sosyal haklar sağlanması vb özellikler konularıyla ilgili ciddi projeler gerçekleştirilmeli bu alanlardaki yüksek standart yakalanmalıdır. Kaynak cografy... Devamı

05 03 2009

Lise-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 156)

    Az gelişmiş ülkelerin özellikleri     1-Ekonomik özellikleri Ø      Kişi başı düşük gelir. Ø      Yetersiz sermaye. Ø      Hammadde ihracatı fazla. Ø      Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük. Ø      Yaşam standartları düşük. Ø      Tasarruflar azdır.   2-Tarım özellikleri Ø      İklime bağımlılık fazla. Ø      Tarımsal üretim düşük. Ø      İlkel tarım metotları. Ø      Tarımda çalışan kişi sayısı fazla. Ø      Tarımda makineleşme az. Ø      Tarımsal ürünlere dayalı sanayi faaliyetleri ön plan çıkar.   3-Demografik Özellikler Ø      Nüfusun büyük kısmı kırsal bölgede yaşar. Ø      Bebek doğum ve ölüm oranları yüksektir. Ø      Ölüm oranları yüksektir. Ø      Çocuk ve genç nüfusu ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturur. Ø      Ortalama yaşam süresi kısadır. Ø      Yaşlı nüfus azdır.   4-Kültürel Siyasal Özellikler Ø      Eğitimin yetersiz olması. Ø      Okuryazar oranının düşük olması. Ø      Kitap, Dergi Ga... Devamı

05 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 154)

  Konuya Başlarken   1-Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ifadesinden ne anlıyorsunuz? Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı şekillerde ölçülebilir. Gelişmeyi tekbir şekilde ifade etmek ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle oldukça zordur. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu, sağlık, eğitim hizmetlerinin üst seviyede olduğu, işsizlik oranının düşük olduğu, siyasi özgürlüğün olduğu, sanayi faaliyetlerinin geliştiği güçlü bir ekonomiye sahip olma gibi özellikler gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterlerdir.   2-Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde doğa koşullarının etkisi neler olabilir? Doğa koşulları gelişmişlik seviyesi üzerinde çeşitli etkilerde bulunabilir. Ülkenin doğa koşulları ne kadar elverişli şartlardan oluşuyorsa iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak özellikleri ülke gelişmişliğini olumlu yönde destekler. Elverişsiz koşullar ülke yatırımlarını arttırarak olumsuz etkiler yaratabilir. Bir ülkenin ikliminin çöl olması yer şekillerinin aşırı dağlık olması gelişmişlik seviyesine olumsuz etkilerde bulunabilir istisnayı durumlarda mevcuttur. Japonya ve İsviçre gibi…   Etkinlik/154   Kitabınızdaki haritada ülkelerin okuryazarlık oranlarını görüyorsunuz. Sizce ülkeler arasındaki okuryazarlık oranı farkının nedenleri neler olabilir. Bu farklılık yaşam kalitesini nasıl etkiler.   Okuryazarlık oranın ülkeler arasında farklılık göstermesinde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ekonomik güçleri eğitime verdikleri önem etkilidir. Eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde yaşam kalitesi daha yüksektir. Eğitim seviyesi yüksek ülkeler gelişmiş ekonomik yönde... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA-146)2

2.BÖLÜM   Yaşanan sorunun adı Nedenleri İlgili ülkeler Günümüzdeki durumu Çözüm önerileri Batı Trakya sorunu Tarihi kültürel sosyal nedenler Türkiye ve Yunanistan Hukuken çözülmüştür fakat uygulamada sorunlar vardır. Yapılan antlaşmalara iki tarafında tam olarak uyması. (Lozan) Kıbrıs sorunu Tarihi ve kültürel nedenler Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Hukuken çözülmüş gibi görünmesine rağmen anlaşmazlıklar sürmektedir Tarafların yapılan anlaşmalara ve uluslar arası belgelere uyması Irak sorunu Ekonomik ve siyasal nedenler. Bölgedeki enerji kaynakları ABD ve Irak Sorunlar her geçen gün büyümektedir ABD’nin ve Iraklı Kürtlerin uslanmaz, faşizanca ve sömürgeci anlayıştan uzaklaşmaları. Bosna Hersek sorunu Siyasal ve etnik nedenler Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Bosna-Herek’in Sırbistan ve Karadağ aleyhine açtığı soykırım davası devam etmektedir Uluslar arası anlaşmalar ve mahkemeler sorunu çözecektir  1.BÖLÜM ÇİN TIKLA Kaynak cografyalise.blogcu.com ... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 146)

1.BÖLÜM DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ Makedonya sorunu Siyasal ve etnik nedenler Makedonya,Sırbistan, Yunanistan,Bulgaristan ve Arnavutluk Yunanistan ile etnik ve isim sorunları devam etmektedir Uluslar arası anlaşmalarla sorunun çözülmesi gerekiyor   Kosava sorunu Siyasal ve etnik nedenler Sırbistan ve Kosova Sırbistan Kosova’lı Arnavutların ayrılışını kabul etmemektedir AB ve BM Örgütünün Sırbistan’a gerekli yaptırımları uygulaması Kafkasya’da yaşanan sorunlar Siyasal ve etnik nedenler Azerbaycan-Ermenistan Ermenistan, Dağlık Karabağ’ı Büyük Ermenistan Hayalinin parçası olarak görmekte ve buradan vazgeçmemektedir Ermenistan’ın uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uyması Ege deniziyle ilgili sorunlar Siyasal ve stratejik nedenler Yunanistan’ın 6 mil olan Ege Karasuları sınırını 12 mile çıkartmak istemesi Karasuları sınırının Yunanistan tarafından zaman zaman aşılması Türkiye’nin kararlı tutumunu devam ettirmesi gerekiyor Orta Doğu’da yaşanan sorunlar Ekonomik ve stratejik nedenler Batılı emparyalist devletler ve Orta Doğu Ülkeleri, İsrail ve Filistin Orta Doğu’da her geçen gün akan kan artmakta sırf para ve hırs uğruna masum insanlar ölmektedir. ... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 145)

  SORU-1-Balkan ülkelerini gösteren siyasi haritayı bir kâğıda çizerek bu ülkelerin başkentlerini gösteriniz. Balkan Ülkeleri: Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Moldova, Macaristan   Bu ülkelerin başkentlerini bulmak sanırım zor olmaz...Googleden araştırabilirsiniz...  SORU-2-Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan veya özerk olan ülkeleri dünya siyasi haritasında gösteriniz isimlerini yazınız.   Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı dağıldıktan sonra kurulanlar:   Ukrayna, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Nahçıvan (ÖZERK),Güney Osetya, Beyaz Rusya     Not: Varşova Paktının dağılması bir süre sonra Balkanlarda Yugoslavya ve Çekoslovakya’nın dağılmasında etkili bir süreç oynamıştır.   Yugoslavya: Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kosava   Çekoslovakya: Çek cumhuriyeti ve Slovakya diye ikiye ayrıldı.   Kaynak cografyalise.blogcu.com         ... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 PROJE ÇALIŞMASI Orta Asya(SAYFA 139)

 Amaç: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin jeopolitik önemini kavrama.  Konu: Türk Cumhuriyetleri ile Jeopolitik ilişkilerimiz ve sonuçları.  v      Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin jeopolitik ve jeostratejik önemi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kazakistan Özbekistan Türkmenistan Kırgızistan Azerbaycan  Bu Cumhuriyetleri ilgili bilgi almak isterseniz TIKLAYINIZ... Jeopolitik önem:          Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin, stratejik önemi çeşitli yer altı ve yer üstü Zenginliklerine sahip olması geleceğin enerji piyasası için son derece zengin kaynaklara sahip olmasından gelir. Bundan dolayı da, Orta Asya coğrafyası ile ilgilenen devletler, bu bölgede, büyük bir güç mücadelesi ortaya koyup, çok kutuplu olması beklenen dünyanın etkili bir parçası olma mücadelesi vermektedirler. Bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk cumhuriyetleri bu anlamda bir çekim merkezi halini almıştır. Bu ülkeler arasında; özellikle Kazakistan başta olmak üzere, Türkmenistan ve Özbekistan sahip oldukları petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin, Japonya gibi güçlü Uzak Doğu ülkelerini ülkelerine çekmeyi başarmışlardır.          Jeostratejik önem:Bölge ağırlıklı olarak Rusya’nın ağırlığının hissettirdiği bir bölgedir.Bu bölgede meydana gelebilecek karışıklıklar bölge kaynaklarından faydalanmak isteyen diğer devletler için ciddi bir fırsat olacak bölgede Rusya’nın etkinliği ve güvenliği bölge hu... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 133)

  Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan unsurlara göre durumları verilmiştir. Tablodaki bilgileri ön bilgilerinizden faydalanarak doldurunuz.     1 Türkiye’nin kıtalara göre durumu Türkiye 3 kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yer de  bulunur 2 Denizlere göre durumu 3 tarafının denizlerle çevrili olması avantajlı özellikler sağlamakla beraber güvenlik açısından zafiyetler sunar. 3 Önemli su  yollarına göre durumu Önemli su yollarının geçiş noktasını sağlayan boğazlara sahip olmakla beraber bu yolların avantajlarını kullanabilen stratejik öneme sahiptir. 4 Yüzey şekillerine göre durumu   5 İklim özelliklerine göre durumu İnsan yaşamına en uygun ılıman kuşakta yer alır. 6 Su kaynaklarına göre durumu Su kaynakları bakımından çevresine göre zengin ve stratejik öneme sahiptir. 7 Kültürel ve sosyal özelliklerine göre durumu Kültürel ve sosyal açıdan kaynaşmaya açık etkileyen ve etkilenen geçiş bölgesidir. 8 Tarım alanlarına ve faaliyetlerine göre durumu Tarım arazileri bakımından verimli sahalara sahip tarımsal ürün çeşitliliği yüksek gelişme göstermeye açık bir tarımsal yapıya sahiptir. ... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 138)

  Konuya başlarken   1-Ümit Burnu’nun keşfedilmesi ve Süveyş Kanalı’nın açılması Anadolu’nun jeopolitik konumunu nasıl etkilemiştir.   Ümit Burnu Afrika Kıtası’nın en güney ucunda Hindistan ve Güney Doğu Asya ürünlerini Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Akdeniz Limanlarının önemini azaltıcı alternatif bir yol olarak etkide bulunmuştur.   Süveyş Kanalının açılması tekrardan Akdeniz limanlarına önem kazandırmıştır. Bu kanalın açılması etkisini kaybeden Akdeniz Limanlarını tekrar Hindistan’a ulaştıran en kısa ve uygun yol olarak önem kazanmasını sağlamıştır.   Verilen haritalarda anlatılan bilgileri daha görsel şekilde yorumlayabilirsiniz.   2-17.yüzyıl Anadolu’su ile günümüz Türkiye’sinin jeopolitik özellikleri birbiriyle aynı mıdır? Söyleyiniz.   Sayfa 135 deki harita incelendiğinde Türkiye o zamanlarda çok daha önemli bir noktadadır. Mevcut kendisine avantaj sağlayan bir çok konuya hakim hatta bu özellikleri sahibi durumundadır. Enerji kaynakları, Kafkaslar, Kuzey Afrika Balkanlar bizim kontrolümüzdedir. Ancak günümüzde bu sahip olduğu yerlerin birçoğunu kaybetmiş sadece bu noktalar arasında geçiş bölgesi olma özelliği göstermektedir. Bu özellikte son derece önemlidir ancak geçmişe bakıldığında bu yerlere hakim olmaktan daha az etkin rol oynamasına sebep olmuştur.   Konu ile ilgili Tarih öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz…       3-Günümüzde enerji iletim yollarında meydana gelebilecek değişiklikler ile yeni oluşabilecek enerji iletim yolları Türkiye’nin jeopolitik konumunu nasıl etkiler? Açıklayınız   Türkiy... Devamı

04 03 2009

LİSE-4SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (134-135-y)

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Bölgesel kalkınma Projeleri uygulayarak bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak, ekonomik yapıyı canlandırmak, yeni iş sahaları oluşturmak mevcut göçleri önler. 2-Temel hedef bölgenin gelir düzeyini hayat standartlarını yükselterek kırsal alandaki verimliliği ve istihdamı arttırmaktır. Sosyal istikrar ekonomik büyüme ve milli kalkınma konularında ülke gelişmesine etkileri vardır. Başlangıçta sulama ve hidroelektrik amaçlı iken sonralarda; kırsal ve kentsel altyapı,ormancılık,eğitim,sağlık gibi alt alanları da içermektedir. 3-Doğu Anadolu Bölgesi için bölgede kış turizmini destekleyen yatırımlar yapılması bu alanda çalışabilecek uygun personelin yetiştirilmesi konusunda eğitim projeleri mevcut doğal yaşam alanlarının desteklenmesi Van Gölü için su sporlarına yönelik projeler desteklenmeli kültürel turizm tanıtıcı reklam filmi çalışmalarına ağırlık verilebilir. Gelecek turistler için uygun konaklama imkânlarının sağlanması turizm faaliyetlerini olumlu destekler. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1-D İç bölgelerle bağlantısının zayıf olması 2-D Art bölgesinin geniş olması 3-D Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına 4-E Mercimek üretiminin artması Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 5-Mısır ve Pirinç 6-Samsun, Amasya, Tokat Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y harfini yazınız. 7-D 8-D 9-Y Fizibilite çalışmaları devam eden çalışmalardan biridir. 10-Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki kalkınma projeleri verilmiştir. Projelerle ilgili istenen bilgileri boşluklara doldurunuz.   Türkiye’deki B&... Devamı

04 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 130/133)

  Aşağıdaki tabloda GAP’ın uygulandığı bölgede meydana gelen değişikliklerden bir tanesi verilmiştir. Sizde benzer değişiklikleri tablo içine yazınız.   GAP’tan önce GAP’tan sonra Sulu tarım yapılan alanlar son derece azdı. Sulu tarım yapılan alanlar arttı. Tarımsal üretim ve verim düşüktü. Tarımsal verim ve üretim arttı. Şehirleşme oranı ve iş imkânları yetersizdi Şehirleşme ve iş imkânlarında artış oldu Enerji üretimi düşük bir kaynakken Enerji üretiminde ciddi bir artış olmuştur. Kendi halinde bir akarsu iken. Su sporları ve turizmin gelişmesine katkıda bulundu Tarıma dayalı sanayi azdı. Tarımsal çeşitlilikle tarıma dayalı sanayi artmıştır.     12.SINIF SAYFA 127 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI   ETKİNLİK/1   1-Bölgesel kalkınma planlarını uygulayan bir yönetici olsanız ülkemizin nereleri için ne tür kalkınma planları uygulardınız.   Kitabınızdaki projeleri okuyarak yapılan projeler ile ilgili fikir sahibi olabilir ve Türkiye’nin gelişmişlik durumuna göre geri kalmış bölgeler için projeler üretebilirsiniz. Konu ile ilgili yorum yapmaktan çekinmeyiniz. Bu sizin projeniz istediğiniz şekilde yazabilirsiniz.     Fikir vermek açısından birkaç tane örnek belirtiyorum…   Doğu Karadeniz ekonomik kalkınma projesi olabilir. Kıyı kuşağında iş imkânlarının artırılmasına yönelik sanayi tesisleri v... Devamı

25 02 2009

Türkiye'nin Milli Parkları-2

    16 Başkomutan Tarihî Millî Parkı Afyon 1981 35500 İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm 17 Göreme Tarihî Millî Parkı Nevşehir 1986 9572 Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim 18 Altındere Vadisi Millî Parkı Trabzon 1987 4800 Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim 19 Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı Çorum 1988 2634 Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm 20 Nemrut Dağı Millî Parkı Adıyaman 1988 13850 Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim 21 Beyşehir Gölü Millî Parkı Konya 1993 88750 Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj gü... Devamı