28 01 2016

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

27 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 94)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1.Hava olayları atmosferin hangi katında gerçekleşir? Neden? Troposferde gerçekleşir. Çünkü gazların büyük bir kısmı ve su buharının tamamına yakını bu katmandadır. 2. Hava durumu ile iklim arasındaki farkı belirtin.  Oluş süreleri ve etki alanları farklıdır. Dar alanlı ve kısa  süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. İklim ise bir bölgede uzun yıllar boyunca etkili olan geniş alanlı hava olaylarımın ortalamasıdır. 3. Hangi durumda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalır?         Yükselti her yerde aynı olsaydı sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalırdı. 4. Troposferde yükseklere çıkıldıkça neden her 100 metrede sıcaklık 0,5 derece azalmaktadır?         Troposferin alttan  ısınması ve Troposferde yükseldikçe su buharının ve diğer gazların yoğunluğunun azalmasıdır.. 5.Orta kuşak karalarının doğu kıyılarının batı kıyılarından soğuk olmasının nedeni nedir? Okyanuslardaki Soğuksu Akıntıları (Kuzey Amerika’da LABRADOR, Asya Kıtasında Oyaşiyo soğuksu akıntıları) 6. Bir yerde hava basıncının sürekli değişmesinin nedenleri nelerdir? Sıcaklık ve  hava yoğunluğu değişkenliği. 7. Rüzgar nasıl oluşur? İki yer arasındaki  basınç farklarından olur. Bu basınç farkından ortaya çıkan hava akımları sonucunda rüzgar meydana gelir. 8. Rüzgarların kuzey yarım kürede sağa güney yarımkürede sola sapmalarının nedeni nedir?         Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi. 9. Basınç farkı rüzgarın şiddetini nasıl etkiler?  R... Devamı

27 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 20

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Doğal sistemler hangileridir? Atmosfer (Hava Küre): Dünya’yı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımı hava küreyi oluşturur. Hidrosfer (Su Küre): Yeryüzündeki akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltı sularının tamamına su küre (hidrosfer) denir.  Litosfer (Taş Küre):  Dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi yer şekilleridir. Biyosfer (Canlılar Küresi): Bitkiler ve hayvanlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar. 2. Matematik coğrafyanın inceleme alanı nedir? Yer kürenin şeklini, boyutlarını, hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını sayısal yönden değerlendirerek ortaya koyar. 3. Coğrafyanın prensipleri nelerdir? Nedensellik ilkesi: Coğrafi olayların neden-sonuç ilişkilerini inceler. Örneğin küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzulların erimesi. Dağılış ilkesi: Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını inceler. Örneğin çayın yeryüzünde yetiştiği yerler. Karşılıklı ilgi ilkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile karşılıklı ilişkilerini inceler. Örneğin yağışın nemle ilişkisi.  4. Biocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır?  Biyoloji, Botanik (bitki bilimi) ve Zooloji (hayvan bilimi) bilim dallarından yararlanır. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1. İklim olaylarını coğrafyanın KLİMATOLOJİ alt dalı incelemektedir. 2. Coğrafya beşeri ve FİZİKİ coğrafya olmak üzere iki alt dala ayrılır. 3. Yeryüzündeki suları coğrafyanın HİDROGRAFYA dalı incelemektedir. 4. Matematik coğrafya uzaktan algılama, hava fotoğrafları, KART... Devamı

26 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 52)

A. Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız. 1.Ekvatordan kutuplara gidildikçe gölgeler neden uzar? Güneş Işınlarının geliş açısı azaldığı için 2. Yerel saat farkları neden oluşur? Dünyanın günlük hareketinden 3. Yerin ekseni yörünge düzlemine eğik olmasaydı hangi olgular bugünkünden farklı olurdu?    a)Yıl boyunca hep aynı Mevsim şartları yaşanırdı     b)Gece-gündüz süreleri yıl boyunca değişmezdi     c)Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı  mevsimler yaşanmazdı    d)Aydınlanma çemberinin yeri yıl boyunca değişmezdi    e)Dönenceler ve Kutup daireleri oluşmazdı.    f)Güneşin doğduğu ve battı yer ve saatler değişmezdi.    g)Matematik iklim kuşakları oluşmazdı. 4. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe neden artar? Yer ekseni ile Yörünge düzlemi arasında eğiklik açısıdır. (Eğiklik açısı olmasaydı Dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanırdı.) 5. Dönencelerin yerlerini belirleyen etmen nedir? Yer ekseni ile Ekliptik arasındaki 23 derece 27 dakikalık eğiklik açısından 6.21 Haziran ve 21 Aralık'ta gerçekleşen aydınlanma çemberinin hangi enlem ve paralellerden geçtiğini belirtiniz. 21 Haziran tarihinde: 66 derece 33 dakika Kuzey ve Güney enlemlerine teğet teçer Kuzey Kutup Dairesinin tamamını aydınlıkta, Güney Kutup Dairesinin tamamını karanlıkta bırakır 21 Aralık tarihinde: 66 derece 33 dakika Kuzey ve Güney enlemlerine teğet  geçer. Güney Kutup Dairesinin tamamını aydınlıkta, Kuzey Kutup Dairesinin tamamını karanlıkta bırakır * 7.21 Mart ve 23 Eylül'de kuzey ve güney yarım kürelerde hangi mevsimler... Devamı

26 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 43)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Bir Çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?         a)Kuş Bakışı görünüm, b)Ölçekli çizim, c)Düzleme  çizim 2. Türkiye, hangi projeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir?         -Konik projeksiyon 3. Hangi tür haritalarda ayrıntı daha fazladır? -Büyük ölçekli haritalar 4.Renklendirme yöntemiyle çizilen bir haritada renler neyi ifade eder?         -Yükselti basamaklarını 5.Bir yerin matematik konumu o yerin nerelere göre konumunu belirtir?         -Başlangıç paraleli(Ekvator) ve Başlangıç Meridyeni 6.Türkiye uluslar arası saat dilimlerine göre kaç numaralı dilimlerde yer almaktadır?         -2. Ve 3. Saat dilimleri 7.Bir izohips haritasında eğimin fazla olduğu yerler nasıl gösterilir?         -İzohipsler sık geçirilir B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1.Ekvator çevresi.SİLİNDİRİK..yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 2.Haritada iki yer arasındaki gerçek uzaklık veya bir yerin gerçek alanını hesaplayabilmek için haritanın.. ÖLÇEĞİNDEN..yararlanılır. 3.Türkiye fiziki haritası, Türkiye mülki idare haritası, Türkiye jeoloji haritası şeklinde haritaların adlandırılması, haritaların ..KONULARINA GÖRE..sınıflandırılmasının örnekleridir. 4.Paralellerin uzunlukları..BİRBİRİNDEN FARKLI..iken, meridyenlerin uzunlukları…AYNIDIR. 5.Dünya kendi ekseni etrafındaki b... Devamı

10 11 2015

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

18 10 2013

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(53-54)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız. 1. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçuşu uzunluğu ölçünüz. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? Bulunuz. 200 km 2.  Haritada 3,3 cm2 olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km2 dir?       GA=HÖ2XHA   GA=(10000000)2  X3,3  GA =100000000000000cm2x3,3         GA=330000000000000 cm2       GA=33000 km2 3. İzmit’te yerel saat 12.00 iken Ordu’da kaçtır?       İzmit:30 derece doğu, Ordu:38 derece doğu        Meridyen Farkı: 8 tane, Yerel Saat Farkı:8x4=32 dakika       Ordu daha doğuda olduğu için 12.00+32= 12.32 4. Konya ile Iğdır arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak ne kadardır? Konya 33 derece doğu, Iğdır 44 derece doğu. Meridyen farkı 44-33=11 tane YSF=11x4dakika=44 dakika 5. Iğdır, Sinop, Antalya, İstanbul ve Sivas illeri hangi meridyen ve paraleller arasında bulunmaktadır? Bu illerin coğrafi koordinatlarını yaklaşık olarak belirtiniz. Iğdır:39-40 K 43-45 D Sinop:41-42 K 34-36 D Antalya:36-37 K 30-31 D İstanbul:29-30 D 41-42 K Sivas:39-40 K 36-38 D 6. 38°-40° kuzey paralelleri, 34°-36° doğu meridyenleri ve 36°-38° kuzey paralelleri, 28°-30° doğu me¬ridyenleri arasında yer alan iller hangileridir? 38°-40° K, 34°-36° D =Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray 36°-38° K, 28°-30° D =Muğla, Denizli 7. Haritada aralarında 3 cm uzaklık olan iki yer arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? GU=10000000x3 cm, GU=30000000cm GU=300 km 8. Haritada 4 cm olarak ölçülen bir uzaklık, ikinci bir haritada 8 cm ola... Devamı

18 10 2013

doğaveinsan-ölçme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(Sayfa-24-25) A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir? KLİMATOLOJİ(İklim Bilimi) İNCELER 2. Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız? İÇME VE KULLANMA SUYU, TARIMDA SULAMA, ENERJİ ÜRETİMİ, ULAŞIM 3. Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz. BUHARLAŞMA VE YAĞIŞ YOLU İLE SU ALIŞ-VERİŞİ (SU DOLAŞIMI) VARDIR 4. Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir? ATMOSFER(Klimatoloji inceler), HİDROSFER(Hidrografya inceler), LİTOSFER(Jeomorfoloji inceler), BİYOSFER(Biyocoğrafya inceler) 5. Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır? METEOROLOJİ, JEOLOJİ, KARTOGRAFYA, TARİH, DEMOGRAFİ 6. Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir? NEDENSELLİK, DAĞILIŞ, İLGİ 7. Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir? HİDROLOJİ: Dünya’daki yeraltı ve yerüstü sularını ve özelliklerini inceler JEOMORFOLOJİ: Yeryüzü şekillerini ve özelliklerini inceler B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. “atmosfer, taş küre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşerî, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji” 1. Doğal ortamı hava küre, su küre, TAŞ KÜRE ve CANLILAR KÜRESİ oluşturur. 2  ATMOSFER Dünya’yı çepeçevre kuşatan gaz küresidir. 3. Coğrafya DOĞAL ve BEŞERİ sistemleri incelemek üzere iki bölüme ayrılır. 4. Jeomorfoloji, doğal sistemleri inceleyen FİZİKİ coğrafyanın alt dalıdır. 5. İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın KLİMATOLOJİ dalı inceler. 6 OKYANUS VE DENİZLER su küreyi oluşturan unsurlardandır. 7. Pedoloji TOPRAK COĞRAFYASININ yararlandığı bilim dallarından biridir. C. Aşağıdaki if... Devamı

15 10 2013

Okyanusların özellikleri

  1. BÜYÜK OKYANUS:  DÜNYANIN EN BÜYÜK OKYANUSUDUR http://fwmail.net/img/i/2011/07/buyuk_okyanus_00_th.jpg   Büyük Okyanus ( Pasifik Okyanusu), Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında bulunur Pacific ismini Portekizli denizci "Ferdinand Magellan" vermiştir. Yüzölçümü: 179.7 milyon km² dir. En derin yeri: Mariana Çukuru'dur. (11.034 m) Büyük okyanusun en kalabalık adası Tahiti'den bir görüntü:   2. ATLAS OKYANUSU:  EN BÜYÜK İKİNCİ OKYANUSTUR.   Atlas Okyanusu (Atlantik), Avrupa ve Afrika'yı Amerika Kıtası'ndan ayırır. Yan denizleri ile birlikte (Akdeniz, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi) 106 milyon km kare alana sahip olup, yeryüzünün beşte bir alanını kaplar. Ortalama derinliği 3314 olan okyanusun en derin noktası Porto Riko Çukuru'dur. Atlas okyanusu üzerindeki Bahamalar:   3. HİNT OKYANUSU:  ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OKYANUSUDUR Hint Okyanusu, dünyanın  Kuzeyde Asya, Batıda Afrika ve Arabistan Yarımadası, doğuda Malezya Yarımadası, Sunda Adaları ve Okyanusya tarafından çevrilmiştir. Agulhas Burnu'nun güneyinde 20° Doğu boylamının geçtiği yerde Atlas Okyanusu'ndan; 147° Doğu boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu'ndan ayrılır. En kuzeyde Basra Körfezi'nde, 30° enlemine kadar uzanır. Hint okyanusu üzerindeki Maldivler:   4. ARKTİK OKYANUSU:   Arktik Okyanusu (diğer adıyla Kuzey Buz Denizi), Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı bir okyanustur. Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) tarafından okyanu... Devamı