Diğer İçeriklerim (332)

TÜRKİYE NÜFUSU

avrupabirliği

COĞRAFYA-10 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-11 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-12 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-9

Türkiye Nüfusu

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
18 10 2013

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(53-54)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız.
1. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçuşu uzunluğu ölçünüz. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? Bulunuz.
200 km
2.  Haritada 3,3 cm2 olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km2 dir?

      GA=HÖ2XHA   GA=(10000000)2  X3,3  GA =100000000000000cm2x3,3  

      GA=330000000000000 cm2

      GA=33000 km2


3. İzmit’te yerel saat 12.00 iken Ordu’da kaçtır?
      İzmit:30 derece doğu, Ordu:38 derece doğu 
      Meridyen Farkı: 8 tane, Yerel Saat Farkı:8x4=32 dakika
      Ordu daha doğuda olduğu için 12.00+32= 12.32
4. Konya ile Iğdır arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak ne kadardır?
Konya 33 derece doğu, Iğdır 44 derece doğu. Meridyen farkı 44-33=11 tane YSF=11x4dakika=44 dakika
5. Iğdır, Sinop, Antalya, İstanbul ve Sivas illeri hangi meridyen ve paraleller arasında bulunmaktadır? Bu illerin coğrafi koordinatlarını yaklaşık olarak belirtiniz.
Iğdır:39-40 K 43-45 D
Sinop:41-42 K 34-36 D
Antalya:36-37 K 30-31 D
İstanbul:29-30 D 41-42 K
Sivas:39-40 K 36-38 D
6. 38°-40° kuzey paralelleri, 34°-36° doğu meridyenleri ve 36°-38° kuzey paralelleri, 28°-30° doğu me¬ridyenleri arasında yer alan iller hangileridir?
38°-40° K, 34°-36° D =Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray
36°-38° K, 28°-30° D =Muğla, Denizli
7. Haritada aralarında 3 cm uzaklık olan iki yer arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?
GU=10000000x3 cm, GU=30000000cm GU=300 km
8. Haritada 4 cm olarak ölçülen bir uzaklık, ikinci bir haritada 8 cm olarak ölçülmüşse ikinci
Haritanın ölçeğini bulunuz.
1.Harita
GU=10000000x4 GU=400 km
2.Harita
HÖ=HU/GU, HÖ=8cm/400 km HÖ=8cm/40000000cm HÖ=1/5000000

9. 21 Martta Güneş, Konya’da battıktan ne kadar zaman sonra İzmit’te batacaktır?
Konya:33 derece doğu, İzmit:30 derece doğu
       Meridyen farkı: 33-30=3 tane  YSF:3x4dakika=12 dakika sonra batar

10. İzmir, Kayseri, Diyarbakır, Zonguldak ve Erzurum illerinden, aralarındaki yerel saat farkı en az ve en
fazla olanlar hangileridir?
İzmir 27 D, Kayseri 35 D, Diyarbakır 40 D, Zonguldak 32 D, Erzurum 41 D
En az: Diyarbakır-Erzurum
En Fazla: İzmir-Erzurum
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Rize ili ve çevresini gösteren bir fiziki haritada yeşil, sarı, kahverengi ve bu renklerin tonlarının kul¬lanılması, Rize’nin yer şekilleriyle ilgili nasıl bir bilgi verir?
Farklı yükseltilerde arazinin olduğunu gösterir
2. Dünya haritalarındaki kara ve denizlerin boyutlarında bozulma olmasının nedeni nedir?
Küresel görünümün düzleme aktarılmasıdır
3. Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?
Kuş bakışı görünüm, ,Ölçekli çizim, Düzlem üzerine çizim
4. Aynı büyüklükteki kâğıtlara, kâğıdın tamamını dolduracak şekilde çizilen Asya, Türkiye ve Ankara haritalarını ayrıntısı en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.
Ankara-Türkiye-Asya
5. Bir izohips haritasında eğrilerin sık ve seyrek geçtiği yerler hangi alanlardır?
Seyrek geçtiği yerler: Eğimin az olduğu düz yerler
Sık geçtiği yerler: Eğimin fazla olduğu yerler
6. Bir arazinin profilini çıkarmak için hangi tür haritalardan yararlanılır
Fiziki haritalardan Büyük ölçekli Topografya haritaları ,  özellikle izohips yöntemi ile çizilmiş haritalar en uygun olanıdır
A. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.
“azdır, ölçek, lejant, değişmez, küçük ölçekli, her yerde aynıdır, kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi, ölçek, başlık, lejant, ayrıdır, aynıdır, en fazladır, açı cinsinden uzaklığıdır, dorukları gösterir, deniz kıyısını gösterir”
1. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı  FAZLADIR
2. Bütün haritalarda uzaklık ve alan haritalardaki ÖLÇEK ten yararlanarak hesaplanabilir.
3. Yükseklik ve coğrafi koordinatlar haritanın ölçeğine göre DEĞİŞMEZ
4. Aynı saat diliminde bulunan ülkelerin saat ayarları AYNIDIR
5. İzohips haritalarında iç içe çizilmiş olan eğrilerden en içte olanının yüksekliği EN FAZLADIR
6. İzohips haritalarında eğrilerin nokta hâlini aldığı yerler DORUKLARI GÖSTERİR
7. İzohips haritalarında eğrilerin “0” metreyi gösterdiği yerler DENİZ KIYISINI GÖSTERİR
8. Enlem, bir noktanın Ekvator’a AÇI CİNSİNDEN UZAKLIĞIDIR
9. Haritalardaki işaret ve renklerin hangi anlama geldiği haritanın LEJANT kısmında gösterilir.
10. Atlas ve duvar haritaları KÜÇÜK ÖLÇEKLİ haritalardır.
Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanhş olanların yanına “Y” harfini yazınız.
1. Haritalar belirli bir ölçeğe göre çizilir. (D)
2. Kroki, bir çeşit haritadır. (Y)
3. Haritalardaki ayrıntı ölçeğe göre değişir. (D)
4. Projeksiyon, Dünya’yı en az hatayla gösterme yöntemlerindendir. (D)
5. Paraleller arasındaki uzaklık her yerde aynıdır. (D)
6. Bir meridyen üzerindeki her yerde Güneş, yıl boyunca aynı saatte doğar. (Y)
7. İzohips haritalarında eğriler arasındaki uzaklık değişmez. (Y)
8. Küçük ölçekli haritalar çok ayrıntılıdır. (Y)
9. 1 saat yerel saat farkı bulunan iki yer arasında 15 meridyen vardır. (D)


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1-Aynı büyüklükteki kâğıtlara, kâğıdın tamamını dolduracak şekilde haritaları çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin ölçeği daha küçüktür?
A) Fransa
B) Çin
C) Türkiye
D) Marmara Denizi

E) Ankara


2-Meridyenlerin birbirine paralel çizildiği bir Dünya haritasında, numaralandırılmış yerlerden hangi¬si en az hatayla gösteril¬miş olur?
A) I        B) II     C) III
D) IV     E) V


3-Yukarıda  yüz ölçümleri gös¬terilen bölgelerin 1/10.000 ölçekli planları çizilirse bu haritalardaki ayrıntı için aşağıdakilerden han¬gisi doğru olur?
A) I > II > III       
B) III > I > II
C) I = II = III
D) I = II > III
E) II > I > III


4- 1 / 500.000 ölçekli bir haritada Eber Gölü’nün
alanı 9 cm2, ikinci bir haritada Eber Gölü 25 cm2 ile gösterilmiştir.
Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 / 30.000 B) 1 / 250.000
C) 1 / 50.000 D) 1 / 300.000
E) 1 / 500.000


5- 1 / 800.000 ölçekli bir Türkiye idari dağılış
haritasından aşağıdaki bilgilerden hangisi
elde edilemez?
A) Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki far¬kın hesaplanması
B) Van Gölü ile Tuz Gölü arasındaki harita uzunluğunun hesaplanması
C) Ankara ilinin alanının hesaplanması
D) Türkiye’nin enlem ve boylam derecelerinin hesaplanması
E) İstanbul’dan Adana’ya giden kara yolunun hangi şehirlerden geçtiğinin belirlenmesi


6-Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
A) Ayrıntı azdır.
B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır.
C) Duvarda daha az yer kaplar.
D) İzohipsler arasındaki yükseklik farkı çok az¬dır.
E) Kesir ölçekli haritalarda paydadaki değer bü¬yüktür.


7-  I-Bir ölçeğe göre çizilmesi
II-Yeryüzü şekillerinin izohips yöntemiyle gös¬terilmesi
    III-Coğrafi bölge ve bölüm sınırlarını göstermesi
    IV-Kuş bakışı çizilmiş olması
Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerinin her haritada mutlaka bulunması gerekir?
A) I ve II B) Yalnız III
C) II ve IV D) Yalnız IV
E) I ve IV


8-Yukarıdaki izohips haritasında numaralandırılmış yerlerden hangisi yanlış tanımlanmıştır?
A) I: Kapalı çukurluk 
B) II: Yamaç
C) III: Boyun
D) IV: Vadi
E) V: Sırt
9

. Yandaki izohips harita¬sında eğriler 75 m’de bir verilmiştir.
Haritadaki verilere göre

         I-  K - L arasındaki eğim
         II-Taralı bölgenin alan
III-A - B arasındaki eğim
IV-Bulunduğu yarım küre
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve III

B) I ve II
C) I, II, III, IV

D) II ve IV
E) I ve III

 

11150
0
0
Yorum Yaz