Diğer İçeriklerim (332)

TÜRKİYE NÜFUSU

avrupabirliği

COĞRAFYA-10 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-11 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-12 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-9

Türkiye Nüfusu

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
18 10 2013

doğaveinsan-ölçme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(Sayfa-24-25)
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir?
KLİMATOLOJİ(İklim Bilimi) İNCELER
2. Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız?
İÇME VE KULLANMA SUYU, TARIMDA SULAMA, ENERJİ ÜRETİMİ, ULAŞIM
3. Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.
BUHARLAŞMA VE YAĞIŞ YOLU İLE SU ALIŞ-VERİŞİ (SU DOLAŞIMI) VARDIR
4. Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir?
ATMOSFER(Klimatoloji inceler), HİDROSFER(Hidrografya inceler), LİTOSFER(Jeomorfoloji inceler), BİYOSFER(Biyocoğrafya inceler)
5. Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır?
METEOROLOJİ, JEOLOJİ, KARTOGRAFYA, TARİH, DEMOGRAFİ
6. Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir?
NEDENSELLİK, DAĞILIŞ, İLGİ
7. Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir?
HİDROLOJİ: Dünya’daki yeraltı ve yerüstü sularını ve özelliklerini inceler
JEOMORFOLOJİ: Yeryüzü şekillerini ve özelliklerini inceler

B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.
“atmosfer, taş küre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşerî, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji”
1. Doğal ortamı hava küre, su küre, TAŞ KÜRE ve CANLILAR KÜRESİ oluşturur.
2  ATMOSFER Dünya’yı çepeçevre kuşatan gaz küresidir.
3. Coğrafya DOĞAL ve BEŞERİ sistemleri incelemek üzere iki bölüme ayrılır.
4. Jeomorfoloji, doğal sistemleri inceleyen FİZİKİ coğrafyanın alt dalıdır.
5. İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın KLİMATOLOJİ dalı inceler.
6 OKYANUS VE DENİZLER su küreyi oluşturan unsurlardandır.
7. Pedoloji TOPRAK COĞRAFYASININ yararlandığı bilim dallarından biridir.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanlara “Y” harfini yazınız.
a) Canlılar küresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar gibi doğal ortamda yaşayan canlıların oluştur¬duğu sistemdir.                                                ( D)
b) Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumunu inceler.    (Y)
c) Litosfer Dünya’nın katı kabuğudur. (D)
d) Ekonomik faaliyetler doğal sistemler içinde ele alınır. (Y)
e) Hidrografya evrenin oluşumunu inceler. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1.        I.İnsanların tüneller yapması
          II.İnsanların su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmeleri
          III. Buzullarla kaplı olan Antarktika’da yerleşik hayatın olmaması
Yukarıdakilerden hangileri doğanın insan yaşamına etkisine örnektir?
   A)Yalnız I    
   B) Yalnız II             
   C)II ve III       
   D) Yalnız III             
   E) I, II ve III
2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde coğraf¬yadaki bir bölüm, o bölümün inceleme alanı olmayan etkinlikle birlikte verilmiştir?
A) Delta oluşumu - Jeomorfoloji
B) Yağış rejimi - Klimatoloji
C) Dünya’nın şekli - Matematik coğrafya
D) Yer altı suları - Hidrografya
E) Depremler – Hidrografya
3- Kutuplara yakın ülkelerde aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi insan yaşamını daha fazla etkiler?
A) Bitkiler
B) Göller
C) Akarsular
D) Buzullar
E) Kayaçlar
4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın incele¬me alanı içinde yer alan doğal sistemlerden biri değildir?
A)Galaksiler
B) Canlılar küresi
C) Taş küre
D) Su küre
E) Atmosfer

5- Yer kabuğunun iç kısımları yüksek sıcaklıktadır ve buradaki bütün maddeler erimiş hâldedir. Bu maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne yükselir. Bu olaya volkanizma denir. Yeryüzüne çıkan maddeler bazen üst üste birikerek kabartılar oluşturur. Tek dağların bir kısmı bu şekilde oluşmuştur. Günümüzde 550 kadar volkan hâlen etkin durumdadır. Bunların % 60’ı Büyük Okyanus’un kıyılarında, % 20’si Akdeniz kuşağında, kalanı ise okyanus ortasındaki sırtlarda yer alır.
Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılar- dan hangilerine varılmaz?
I. Doğal coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgili örnek vardır.
II.  Jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri örneklendirilmiştir.
III. İnsan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştir.
IV. Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili örnek vardır.

A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)I ve II
D)III ve IV
E)II, III ve IV
cografiegitim

MB

295
0
0
Yorum Yaz